Kommunikationsoperatörens roll – en roll med upp till 13 olika funktioner

06 oktober, 2015
Stadsnät - Kommunikationsoperatörens roll – en roll med upp till 13 olika funktioner - ctl00_cph1_imgMain

Kommunikationsoperatörens (KO) grundläggande roll är att vara en neutral aktör som säkerställer trafiken på nätet

Rollen innebär att säkerställa att det finns en öppen teknisk plattform där alla leverantörer av innehållstjänster kan få samma tillgång till nätet. Det innebär att hushåll och företag fritt kan välja innehållsleverantör av olika innehållstjänster på samma infrastruktur via en tjänsteportal. Därigenom skapas en konkurrens på marknaden. Den tjänstekonkurrensen, via en operatörsneutral KO, är unik för den svenska marknaden.

De främsta orsakerna till att rollen etablerades i Sverige var, dels att stadsnäten upphandlade och ställde krav på öppenhet och möjligheten för konsumenter att välja tjänsteleverantör, dels kunde kommunikationsoperatörerna lägga till ett antal mindre stadsnät för att skapa nödvändiga volymer slutkunder för att attrahera tjänsteleverantörer. Att upprätta och utveckla tjänstekonkurrensen via en KO-roll har för många stadsnät varit och är en central del av deras uppdrag och affärsmodell.

Men rollen som KO består av upp till 13 olika funktioner. Varje funktion kan antingen omhändertas i egen regi eller upphandlas och en underleverantör får ansvara för funktionen. En KOs roll innefattar både eget arbete och samarbete med en eller flera underleverantörer. Ibland delas ansvaret för vissa funktioner. Resultatet i vår undersökning är, att nästan alla stadsnät har upphandlat en eller flera av de 13 olika funktionerna.

1. Lokala accessnätet

Tillgång till ett nät för leverans av tjänster är nödvändigt. Fibernätet kan den som har rollen som kommunikationsoperatör antingen äga själv eller välja att hyra av en nätägare. Det vanligaste i vår undersökning är, att de som har en KO-verksamhet i sina nät också har nätet i egen regi, 80 procent. Ett fåtal stadsnät har låtit upphandla funktionen hos en underleverantör och ännu färre kombinerar nätfunktionen mellan sig och en underleverantör.

2. Network Operations Center (NOC)

I NOCen finns ansvaret för övervakning av nätet, servrar och utrustning. Övervakning är en viktig del av säkerhetsåtgärderna kring kommunikationsutrustning. Oftast övervakas nätet av NOCen dygnet runt och har larmfunktioner tillkopplade som slås på om fel uppkommer. 40 procent av stadsnäten som har KO-verksamhet i sitt nät har valt att ha NOC-funktionen i egen regi. Drygt en tredjedel har upphandlat funktionen och ytterligare 17 procent har valt att dela funktionen mellan stadsnätet och en underleverantör.

3. Transmission och ortsammanbindande nät

Det nätet som gör att tjänsteleverantören kan ta sig till och från det lokala accessnätet. 40 procent av dem som har en KO-roll i nätet ansvarar själva för transmission och det ortsammanbindande nätet som innebär att tjänsteleverantören kan ta sig till det aktiva nätet (från sin egen verksamhet). Det är lika vanligt att använda sig av en underleverantör som att dela funktionen mellan sig själv och en underleverantör.

4. Aktivt nät

Det är när fibern försetts med ändutrustning som det skickas ljusimpulser i kabeln och data kan transporteras. Utrustningen är ofta övervakningsbar och elförsörjd, och kopplar samman de olika delarna av nätet. Nästan hälften av stadsnäten ansvarar själva för det aktiva nätet. Vart tredje stadsnät har upphandlat en underleverantör som ansvarig.

5. Felavhjälpning aktivt nät

När systemet inte fungerar, felsöker en tekniker nätet, gör reparationer och fixar systemet så snabbt som möjligt. 45 procent av stadsnäten ansvarar själva för felavhjälpningen i det aktiva nätet. Vart fjärde stadsnät har en upphandlad underleverantör som ansvarar för funktionen.

Läs mer om de övriga funktionerna. 

 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?