Den nya ellagen trädde i kraft den 1 juli

18 augusti, 2017
Elnät - Den nya ellagen trädde i kraft den 1 juli - ctl00_cph1_imgMain

Nya regler för elarbeten - den nya elsäkerhetslagen

Den 1 juli 2017 började nya regler för elarbete att gälla. Det innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer.

I den nya lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

Reglerna som tidigare fanns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel finns nu i en och samma elsäkerhetslag med en kompletterande elsäkerhetsförordning. De regler som tidigare fanns i starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel förändras inte till sitt innehåll. Inte heller anläggningsinnehavarnas ansvar förändras med anledning av reformen.

På Elsäkerhetsverkets hemsida finns en sammanfattning av de regler som trädde i kraft den 1 juli. 
Läs mer här

Och på Riksdagens hemsida finns ellagen i sin helhet.
Läs mer här. 

Vi vill göra dig extra uppmärksam på 6 § vilken just behandlar arbete i hemmet.  

Skyldigheter i fråga om elektriska anläggningar

6 § Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att 1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och 2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?