Dala Energi Delårsrapport Q3 2016

15 november, 2016
Allmänt - Dala Energi Delårsrapport Q3 2016 - ctl00_cph1_imgMain

■ Nettoomsättning 197 077 tkr (173 939)

■ Rörelseresultat 35 512 tkr (29 160)

■ Resultat efter skatt 24 404 tkr * (18 827)

■ Resultat per aktie 1,03 kr (0,79)

■ Avkastningen på totalt kapital 4 % (4%)

■ Avkastningen på eget kapital 8 % (6%)

*) Dala Energi koncernens resultat efter skatt uppgår till 24 404 tkr (18 827). Intressebolaget Dalakrafts resultat ingår med 8 326 tkr (8 486).

VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN

Den 9 augusti inträffade en två timmar lång storstörning i elnätet där stora delar av Dalarna blev strömlöst. Orsaken var brand i Ellevios ställverk i Borlänge. I samband med avbrottet uppdagades ett antal brister i vår egen organisation som nu är satt under åtgärd. Även fibern blev drabbad av störningar, där strömbortfall triggade ett långdraget problem i nätet. Felets beteende var nytt för vår kommunikationsoperatör Zitius och stämde inte helt överens med någon felsökning som gjorts tidigare. Knappt 200 kunder var drabbade. Åtgärder vidtas nu även av Zitius som har påbörjat arbetet med att modernisera och uppgradera designen av corenätverket för att öka leveranssäkerheten.

Att alltid ha tillgång till en säker leverans av el och datakommunikation under dygnets alla timmar är för de allra flesta en självklarhet. Vår infrastruktur skall hjälpa människor och företag att leva och agera i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Kraven på oss som leverantör ökar, nollvisionen gäller även här - inga avbrott. I det korta perspektivet är det ibland viktigare med WWW än 230 volt. Det märker vi vid störningar där vi ser ett stort informationsbehov, under augusti månad besökte mer än 23 000 personer vår webbplats.

Behovet av säker och snabb kommunikation gör att fiberförsäljningen går bra. Den stora utmaningen är att klara av att leverera anslutningarna i den takt som våra kunder önskar. Fibernätsverksamheten visar mycket glädjande ett positivt rörelseresultat. Fiberutbyggnaden tillsammans med investeringar i att förnya elnätet medför att investeringstakten är rekordhög.

Vårt samarbetsprojekt Biodal står sedan ett par månader tillbaka för värmeförsörjningen till Insjön. Nu när den nya anläggningen är i drift är den gamla produktionsanläggningen i Insjön överflödig. Detta har medfört att vi har fattat beslut om att avveckla den gamla produktions siten i Insjön. Avvecklingsbeslutet med försäljning medför en positiv kassaflödespåverkan, dock med ett nedskrivningsbehov på totalt 6,8 Mkr vilket påverkat rörelseresultatet negativt.

Med mer än 3 500 aktieägare finns det många förväntningar på Dala Energi. I bolag med få eller en ägare finns det ofta ägardirektiv som anger ägarnas ambitioner med bolaget. Styrelsen för Dala Energi har formulerat ett ägardirektiv med syfte att förtydliga bolagets uppgift med de intressekonflikter som på olika områden kan förekomma. Under kvartalet har styrelsen reviderat direktivet. Man har dels förtydligat ägarnas intentioner till att bolaget aktivt skall söka tillväxtmöjligheter inom sitt uppdrag och verka för regional samverkan eller strukturutveckling.

Dels justeras de finansiella målen, vilket innebär att de finansiella målen för Dala Energi är:
Soliditet >35%. Operativt kassaflöde >0 Mkr, investeringar av strategisk karaktär kan medföra godkännande att understiga kassaflödesmålet för ett eller flera år, exempelvis vår satsning på fiber. Avkastning på eget kapital > 11 %.

Bengt Östling

VD


x
Vad kan vi hjälpa dig med?