Dala Energi bokslutskommuniké 2015

31 mars, 2016
Allmänt - Dala Energi bokslutskommuniké 2015 - ctl00_cph1_imgMain

Idag den 31 mars 2015 publiceras Dala Energi AB (publ) bokslutskommuniké 2015 för perioden 20150101– 20151231. 

Du hittar den här. 

Utdrag från bokslutskommunikén: 

VD:S KOMMENTARER
Jag vill först tacka vår avgående VD Hans Bywall för ett förtjänstfullt arbete under drygt 9 år, ett
uppdrag han lämnade 30 november 2015. Under hans ledning har bolaget vuxit till nuvarande
Dala Energi.

Förra året sjönk elpriserna till en nivå som ingen analytiker förutsåg. Priserna motsvarar dock inte
kostnaden för produktionen, vilket medfört lönsamhetsproblem för många producenter.
Delägandet i Dalakraft är fortsatt lönsamt, då elhandeln inte berörs av låga elpriser.

Elnätsverksamheten präglas av ökade krav på tillgänglighet och ny nätreglering. Bedömningen är
att vi klarar drift och underhåll med erhållen intäktsram. Investeringar kommer att öka för att
medge en långsiktig kvalitetsnivå. Samarbetet med Smedjebacken Energi Nät AB är glädjande
och innebär att vi ansvarar för kundtjänst, drift och underhåll.

Värmeverksamheten har varit stabil, med nära 100 % biobränsle. Miljöprestandan tillhör
regionens bästa. Försäljningen blev dock mindre än budgeterat på grund av varmt väder. Projektet
med en ny panna, för värmeproduktion till Insjöns fjärrvärme, i samarbete med Bergkvistsågen har
genomförts under året och pannan beräknas tas i drift under våren 2016.

Fibernätsverksamheten bedrivs sedan årsskiftet 2014/2015 i ett helägt dotterbolag. Affärsenheten
har byggt mer än någonsin och nådde i tuff konkurrens målsättningen 800 nya avtal. Vi har
anslutit 667 st. Efter upphandling av kommunikationsoperatör (KO) föll valet på Zitius, Sveriges
största KO och en del av TeliaSonera-koncernen.
Slutligen tackar jag våra medarbetare som bidragit till bolagets utveckling och goda resultat. Min
övertygelse är att detta leder vidare mot vår vision: att vara en drivkraft för bygdens utveckling!

Gösta Söderkvist
VD


x
Vad kan vi hjälpa dig med?